شیلنگ رادیاتور 206 موجب تصاوف یک کامیون شد

شیلنگ رادیاتور 206 شیلنگ های لاستیکی با قطر زیاد هستند که مایع خنک کننده موتور را بین موتور و رادیاتور حمل می کنند و به سمت پمپ آب برمی گردند. شیلنگ های رادیاتور باید به عنوان بخشی از تعمیر و نگهداری معمول بازرسی شوند تا از یکپارچگی آنها اطمینان حاصل شود. علائم آسیب یا خرابی نیاز به تعمیر احتیاطی دارد که نسبت به جایگزین بسیار ساده تر و کمتر مخرب است.

در این کار عدد ناسلت و ضریب اصطکاک در سمت لوله رادیاتور خودرو که نوعی مبدل حرارتی پره و لوله است به صورت تجربی تعیین می شود. از دو نوع نانوسیال شامل آب-Al2O3 و آب-CuO استفاده شده است و نتایج تجربی برای غلظت حجمی سه نانوذره (PVC) و برای عدد رینولدز در محدوده 3000-15000 انجام شده است.

نتایج نشان می‌دهد که هم عدد ناسلت و هم ضریب اصطکاک در مورد نانوسیال نسبت به سیال پایه افزایش می‌یابد و این افزایش در نانوسیال CuO بیشتر است. به عنوان مثال، در Re=3000، 1.92، 15.08% و 22.46% بهبود در عدد ناسلت برای نانوسیال Al2O3 در مقایسه با سیال پایه به ترتیب برای PVC=0.025، 0.050 و 0.075 مشاهده شد.

بهبود ذکر شده برای نانوسیال CuO به ترتیب 89/10 درصد، 50/35 درصد و 11/46 درصد است. علاوه بر این، در Re=3000، 15.27، 9.64 درصد و 13.80 درصد افزایش در ضریب اصطکاک برای نانوسیال Al2O3 در مقایسه با سیال پایه به ترتیب برای PVC=0.025، 0.050 و 0.075 مشاهده شد.

افزایش های ذکر شده برای نانوسیال CuO به ترتیب 71/7 درصد، 97/13 درصد و 59/19 درصد است. سپس، همبستگی برای عدد ناسلت و ضریب اصطکاک با دقت قابل قبول به دست آمده است.

موتوری که مایع خنک‌کننده آن و رادیاتور آن خیلی سریع در گردش باشد، بیش از حد گرم می‌شود. مایع خنک کننده برای جذب گرما و همچنین زمان در رادیاتور برای دفع آن نیاز به زمان در موتور دارد. اندازه شیلنگ رادیاتور می تواند به رسیدن به این زمان کمک کند که به عنوان زمان اشباع شناخته می شود.

اغلب شیلنگ پایینی رادیاتور قطری بزرگتر از شیلنگ بالایی دارد. این به پمپ آب اجازه می دهد تا مقدار زیادی مایع خنک کننده را از رادیاتور بیرون بکشد، اما شلنگ کوچکتر در بالا مانع از خروج سریع مایع خنک کننده از موتور می شود.